Български English  

За фирмата  
Полиестерни и Епоксидни смоли, Стъкломати  
Лепило студена вулканизация  
Гумени транспортни ленти  
Ремонтни ленти (лепенки)  

Железоксидни пигменти Органични пигменти

 
Укрепващи изделия/технологии за мината индустрия    
Връзка с нас  

строителни материали,химически продукти,търговия на едро,консултантска дейност

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Настоящата политика за защита на личните данни на Балкан Консулт Комерс ЕООД обхваща въпросите, свързани с личните данни, вкл. каква информация събираме като Администратор на лични данни, как я използваме и какви права имат потребителите в тази връзка.

Данни за администратора на лични данни

Балкан Консулт Комерс ЕООД има качеството на администратор на лични данни съгласно Регламент (ЕС) 2016/679

Идентификация на администратора: Балкан Консулт Комерс ЕООД

Седалище и адрес на управление: София 1700, ул.Могилата N 10

Вписано в Търговския регистър с ЕИК 121145377.

Фирмата обработва Вашите лични данни в качеството на администратор законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин.

Длъжностно лице по защита на данните

Данни за контакт: Балкан Консулт Комерс ЕООД

Адрес: София 1700, ул.“ Могилата“ №10; тел: 02 8624255

Имейл: balkan1@bkkbg.com

Данните, които се обработват, се отнасят до различни типове физически лица:

 1. Персонал - по трудови и граждански договори, кандидати за работа
 2. Контрагенти - клиенти, доставчици, търговски партньори, наематели и наемодатели др.

Дейностите по обработване на лични данни са свързани с основни процеси като:

 • отношения със служители
 • отношения с кандидати за работа
 • отношения с наематели
 • отношения с клиенти
 • отношения с доставчици и т. н.

Личните данни събирани, обработвани от Балкан Консулт Комерс ЕООД, могат да бъдат ИМЕ, ФАМИЛИЯ, АДРЕС, ДАТА НА РАЖДАНЕ, НОМЕР НА ДОКУМЕНТ ЗА САМОЛИЧНОСТ, ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, МЯСТО НА ИЗДАВАНЕ, ИМЕЙЛ АДРЕС, ТЕЛЕФОНЕН НОМЕР

Личните данни се събират, обработват и съхраняват за следните цели:

 • управлението на човешките ресурси
 • изпълнението на трудовите договор
 • за счетоводни цели
 • за обслужване на клиенти, доставчици, наематели
 • за планиране на дейността на организацията
 • за маркетингови цели, и т.н.

Ние събираме лични данни, след изрично съгласие на лицето, за което се отнасят   с цел изпълнение на договорните си задължения и основание чл. 6, т.1, буква „б” от Регламента - за изпълнение на вече възникнали договорни задължения 

Събраните лични данни се предоставят или разкриват:

 • на публични органи (Национална агенция за приходите, Национален осигурителен институт, Министерство на вътрешните работи, банка, контролни органи, органи на местното самоуправление т.н.)
 • на обработващ лични данни (физическо или юридическо лице, което обработва личните данни от името на администратора и по негово нареждане или възлагане) – счетоводна къща, IT компания, поддържаща информационната система и др.
 • на бизнес партньори – за целите на директен маркетинг, съвместни продукти и услуги, др.

Декларация  В процеса на обработка на лични данни Балкан Консулт Комерс ЕООД  спазва принципите на Европейското и национално законодателство, свързани със защитата на личните данни на лицата. Прилагайки пакет от организационни, технически и правни мерки, ние се стремим да гарантираме високо ниво на сигурност на личните данни, защита срещу нерегламентирана обработка, унищожаване или повреждане.

Права, които може да упражните във връзка с вашите лични данни:

Според Общия регламент за защита на личните данни субектът на данни има право на:

Информираност (във връзка с обработването на личните му данни от администратора); Когато има риск за нарушение сигурността на личните Ви данни, администраторът е длъжен да Ви уведоми за естеството на нарушението и какви мерки са предприети за отстраняването му.

Достъп до собствените си лични данни и право на оттегляне на съгласието за обработка. Като субект на лични данни имате право да поискате потвърждение дали се обработват личните Ви данни и ако това е така - да получите достъп до данните си и следната информация: за каква цел се обработват данни, какви лични данни, получателите на данни, срокът на обработване. Исканията за достъп трябва да бъдат изготвени в писмен/електронен вид и да бъдат адресирани до администратора. Също така, имате право по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка на личните ви данни.

Коригиране (ако данните са неточни). Като субект на лични данни имате право да поискате коригиране на личните си данни, които са неточни/неактуални. За тази цел трябва да подадете отделно искане. На искането Ви ще бъде отговорено от страна на администратора по следния начин – писмено, на предоставения е-мейл адрес.

Изтриване на личните данни (право „да бъдеш забравен“). Като субект на лични данни имате право да „бъдете забравен”, т.е. да поискате личните Ви данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне т.е. администраторът да заличи личните ви данни от всички системи и записи, където те се съхраняват, включително да уведоми всички трети лица/обработващи лични данни, на които е предоставил данните.

Възражение спрямо обработването на лични данни. Като субект на лични данни имате право да възразите срещу обработването на личните ви данни по всяко време, вкл. когато е за целите на директния маркетинг. Администраторът следва да се мотивира дали приема възражението.

Право на защита по съдебен или административен ред, в случай, че правата на субекта на данни са били нарушени. Като субект на лични данни имате право на жалба срещу обработването на личните Ви данни или неспазване на правата ви във връзка със защитата на лични данни пред компетентния надзорен орган - Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg). 

Сигурност Ние сме предприели множество технически, правни и органзационни мерки за защита на личните данни на всяко едно лице.

Срок за съхранение на личните данни

Балкан Консулт Комерс обработва Вашите лични данни за сроковете, установени в действащото в страната законодателство и от регулаторните надзорни органи. Минималните нормативни срокове, в които фирмата е задължена да съхранява данните и документите са регламентирани от ЗМИП, Закона за счетоводството, ДОПК и други нормативни актове, приложими към съответните дейности.

europa inovation

„БАЛКАН КОНСУЛТ КОМЕРС“ ЕООД стартира изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.073-9217-C01 по проект „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”. Договорът е по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19” финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Целта на проекта е oсигуряване на оперативен капитал за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.
Общата стойност на проекта е 10 000.00 лева, като размерът на безвъзмездната финансова помощ е 100%. от които 8500,00 лв. европейско и 1500,00 лв. национално съфинансиране.
Проектът стартира на 21.08.2020 г. и е с продължителност 3 месеца.


разтворители,електроди,смоли,студена вулканизация,вулканизация